Правилник за състава, функциите и дейността на Националния съвет за Нематериално културно наследство

Прикачени файлове

pravilnik_savet-nkn.pdf - pdf - 401 Kb

Правилник за състава, функциите и дейността на Националния съвет за Нематериално културно наследство

Правилник за състава, функциите и дейността на Националния съвет за Нематериално културно наследство Издаден от Министерството на културата Обн. ДВ. бр.45 от 18 Май 2013г.   Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С правилника се уреждат съставът, функциите и дейността на Националния съвет за нематериално културно наследство , наричан по-нататък "съвета". Чл. 2. (1) Съветът е постоянно действащ