Национален съвет за НКН

Състав

На основание чл. 5, ал. 2 от Правилника за състава, функциите и дейността на Националния съвет за нематериално културно наследство към министъра на културата, със Заповед № РД 9К-28 от 07.04.2015 г. е определен поименен състав на Националния съвет по нематериално културно наследство, в състав:   Председател: Боил Банов – заместник-министър на културата   Членове: 1.      проф. д. изк.

Правилник

Правилник за сътава, функциите и дейността на Националния съвет за Нематериално културно наследство Издаден от Министерството на културата Обн. ДВ. бр.45 от 18 Май 2013г.   Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С правилника се уреждат съставът, функциите и дейността на Националния съвет за нематериално културно наследство , наричан по-нататък "съвета". Чл. 2. (1) Съветът е постоянно действащ