Документи

Методика и указания за попълване на националния регистър

В настоящия раздел можете да се запознаете с действащата към момента методика и указания, двързани с попълването на Националната листа. Същите са разработени от екип от учени към ИЕФЕМ при БАН   Определение „Живите човешки съкровища” са хора, които притежават необходимите познания и умения на най-високо ниво, за да интерпретират или създават специфични елементи от нематериалното

Наредба за водене регистъра на НКН

НАРЕДБА № 1 ОТ 8 МАЙ 2013 Г. ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В сила от 18.05.2013 г. Издадена от Министерството на културата Обн. ДВ. бр.45 от 18 Май 2013г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. С тази наредба се определя редът за водене от Министерството на културата на регистъра на нематериалното културно наследство на Република България. Чл. 2.

Конвенция за опазване на нематериалното културно наследство

Конвенция за опазване на нематериалното културно наследство Париж, 17 октомври 2003 г.   Генералната конференция на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура, наричана по-долу “ЮНЕСКО”, състояла се в Париж от 29 септември до 17октомври 2003 г., на своята 32-а сесия, като се позовава на съществуващите международни нормативни актове по правата на човека и по-специално на