Правилник за състава, функциите и дейността на Националния съвет за Нематериално културно наследство

07.10.20

Правилник за състава, функциите и дейността на Националния съвет за Нематериално културно наследство

Издаден от Министерството на културата

Обн. ДВ. бр.45 от 18 Май 2013г.

 


Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се уреждат съставът, функциите и дейността на Националния съвет за нематериално културно наследство, наричан по-нататък "съвета".

Чл. 2. (1) Съветът е постоянно действащ орган към министъра на културата с експертно-консултативни функции. Съветът осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на Закона за културното наследство и Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство.
(2) Съветът:
1. обсъжда стратегията за опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство;
2. препоръчва конкретни действия за прилагане на международни актове в областта на нематериалното културно наследство, по които Република България е страна;
3. предлага мерки за усъвършенстване на системите за опазване на нематериалното културно наследство - Национална система "Живи човешки съкровища", системи за попълване на Националната представителна листа на нематериалното културно наследство (Национална представителна листа) и Националната листа на елементи на нематериалното културно наследство, нуждаещи се от спешна помощ (Национална спешна листа), системи за попълване на Националния регистър на нематериалното културно наследство, както и организацията и провеждането на Националния събор на народното творчество в Копривщица;
4. дава препоръки по въпроси, свързани с опазването, съхраняването и популяризирането на нематериалното културно наследство;
5. предлага за утвърждаване от министъра на културата елементите на нематериалното културно наследство за Националната представителна листа, за Националната спешна листа, за допълване на Националния регистър на нематериалното културно наследство, както и статута и правилника за функционирането на Националната система "Живи човешки съкровища" - България, и на Националния събор на народното творчество - Копривщица;
6. разглежда предложенията за вписване в регистъра на нематериалното културно наследство на Република България и предлага членовете на комисията по чл. 9, ал. 1 от наредбата по чл. 42, ал. 2 от Закона за културното наследство.

Глава втора.
СЪСТАВ И СТРУКТУРА НА СЪВЕТА

Чл. 3. (1) Съветът се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове.
(2) Председател на съвета е заместник-министър на културата, отговарящ за нематериалното културно наследство.
(3) Председателят организира и ръководи дейността на съвета и координира изпълнението на решенията му.

Чл. 4. Броят на членовете на съвета е до 16, включително председателят.

Чл. 5. (1) В състава на съвета се включват:
1. учени от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей на Българската академия на науките - доказани експерти в шестте сфери на проява на нематериалното културно наследство, съгласно българския национален регистър на нематериалното културно наследство, посочени в чл. 2, ал. 1 от Закона за културното наследство;
2. представител на общностите - носители на нематериалното културно наследство;
3. представител на читалищната общност като доброволна гражданска институция за общностно сдружаване;
4. представител на регионалната мрежа на музеите, развиващи дейности в областта на нематериалното културно наследство;
5. главният секретар на Националната комисия за ЮНЕСКО;
6. представители на Министерството на културата, висшите учебни заведения, Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО и Националното сдружение на общините в Република България.
(2) Поименният състав на съвета се определя със заповед на министъра на културата.

Чл. 6. Членовете на съвета участват в заседанията и осигуряват необходимата за дейността му информация и експертна помощ по конкретни въпроси от тяхната компетентност.

Чл. 7. За целите на отделните области на нематериалното културно наследство по чл. 42, ал. 1 от Закона за културното наследство съветът може да създава работни групи.

Глава трета.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА

Чл. 8. (1) Съветът провежда редовни заседания най-малко 4 пъти годишно.
(2) Извънредни заседания се свикват по искане на половината от членовете на съвета или по предложение на председателя.
(3) Лицата, които са поискали свикването на извънредно заседание, уточняват със секретаря на съвета датата за провеждането му, като изпращат материалите по предлаганите за разглеждане въпроси на всички членове на съвета най-малко 3 дни преди заседанието.

Чл. 9. (1) Заседанията на съвета се свикват и се ръководят от председателя.
(2) Функциите на председателя в негово отсъствие се изпълняват от определен от него член на съвета.
(3) Заседанията на съвета се провеждат, ако на тях присъстват не по-малко от половината от членовете.
(4) Членовете на съвета участват в работата му лично и не могат да упълномощават други лица да ги представляват.

Чл. 10. (1) Секретар на съвета е служител на Министерството на културата, определен със заповед на министъра.
(2) Секретарят на съвета:
1. организира подготовката и провеждането на заседанията;
2. води протоколите от заседанията;
3. координира изпълнението на взетите решения на съвета;
4. обезпечава осъществяването на обмена на информация и експертните становища по въпроси, които са предмет на обсъждане по време на заседанията на съвета;
5. осъществява координация между членовете на съвета;
6. подпомага дейността на работните групи;
7. съхранява документацията на съвета.

Чл. 11. (1) Съветът провежда своите заседания при предварително определени дати и дневен ред.
(2) Проектът на дневен ред за заседанията се подготвя от секретаря на съвета и се одобрява от неговия председател.
(3) Членовете на съвета се уведомяват писмено за мястото, деня, часа и проекта на дневен ред за заседанието, придружен с всички материали, най-малко 5 дни преди заседанието.
(4) Всеки член на съвета може да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред. Предложенията за включване на други точки се правят чрез секретаря най-малко 3 работни дни преди заседанието. Материалите за тях се представят заедно с предложението.
(5) По изключение на заседанията на съвета могат да се разглеждат въпроси, които не са включени в дневния ред, за които членовете на съвета не са уведомени по реда на ал. 2 и 3, но по своя характер не търпят отлагане.
(6) Членовете на съвета са длъжни да уведомят своевременно за невъзможността си да участват в насроченото заседание.

Чл. 12. Член на съвета, който е възпрепятстван да участва в заседание, може предварително да изрази становището си по обсъжданите въпроси в писмен вид, което представя на председателя на съвета най-малко два дни преди заседанието.

Чл. 13. При немотивирано отсъствие на член на съвета на повече от 2 заседания министърът на културата може да направи промяна в поименния състав на съвета.

Чл. 14. Председателят на съвета има право да иска от членовете допълнителна информация по всички въпроси, засягащи функциите на съвета.

Чл. 15. (1) Решенията на съвета се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите на заседанието членове на съвета.
(2) Съветът по изключение може да вземе решение и неприсъствено чрез протокол, подписан от всички членове, по въпроси, по които вече е проведено обсъждане, или по въпроси, които по своя характер не търпят отлагане.

Чл. 16. Съветът може да разгледа и да вземе решения и по въпроси, поставени на самото заседание, без да е спазен редът по чл. 12.

Чл. 17. (1) За всяко заседание на съвета се съставя протокол, който се подписва от председателя и от секретаря.
(2) Протоколите от заседанията на съвета се изготвят в 7-дневен срок от провеждането на заседанието.
(3) При наличие на особени мнения те трябва да бъдат представени в писмена форма в двудневен срок след заседанието. Те не трябва да съдържат данни и мотиви, неизразени на заседанието.
(4) Материалите по ал. 3 са неразделна част от протокола.

Чл. 18. (1) Оригиналните протоколи се съхраняват от секретаря, който ги номерира съобразно поредността на заседанията, заедно с всички материали.
(2) Членовете на съвета получават копия от протоколите.
(3) Разрешения за извлечения от протоколите и материалите от заседанията се дават от председателя на съвета.

Чл. 19. Материално-техническото и финансовото осигуряване на работата на съвета се осъществяват от Министерството на културата.

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Правилникът се издава на основание чл. 43, ал. 2 от Закона за културното наследство.