Методика и указания за попълване на националния регистър

12.02.17

В настоящия раздел можете да се запознаете с действащата към момента методика и указания, двързани с попълването на Националната листа.

Същите са разработени от екип от учени към ИЕФЕМ при БАН


 

Определение
„Живите човешки съкровища” са хора, които притежават необходимите познания и умения на най-високо ниво, за да интерпретират или създават специфични елементи от нематериалното културно наследство (НКН) като свидетелство за живите културни традиции и за творческия гений на гражданите на България.


Цели
Създаването на национална система от Живи човешки съкровища цели:
а) съхраняване на знанията и уменията за културно изразяване, които имат важно културно, историческо и художествено значение за България;
б) тяхното предаване на следващите поколения чрез реализиране на ефективни програми за подготовка на кадри;
в) насърчаване на младите хора за придобиване на знания и умения, свързани с нематериалното културно наследство, посредством публично признание и организиране на публични представяния на национално и международно равнище;
г) създаване на единен архив от документи и материали, свързани с нематериалното културно наследство, в Националния център за нематериално културно наследство – ИЕФЕМ- БАН;

е) изграждане на Национална представителна листа на елементи на нематериалното културно наследство

 

Номиниране за "Живи човешки съкровища - България"

- Процедура
1. Номинацията за Живи човешки съкровища – България се провежда веднъж на 2 години.
2. Право на номинации имат българските читалища, като най-стари културни институции, представени и днес в почти всяко селище на България, както и местните музеи (първични институции). Те предлагат лица или групи за номиниране. Кандидатурите са съпътствани от съответната документация (Типов формуляр - паспорт или досие на кандидатурата, както и съпътстващи материали), показваща стойността на кандидатурата. Една първична институции има право да предлага само една кандидатура на сесия, независимо в коя от сферите на нематериалното културно наследство, съгласно регионалните листи на Българския регистър на НКН: http://www.treasures-bulgaria.com. Кандидатурите се придружават от подкрепящо писмо от отдел „Култура” при съответната община. Предложенията се събират в Областна администрация  до ..................г. За областите София и Софийска предложенията постъпват в Националния център за нематериално културно наследство.
3. Постъпилите кандидатури от региона се разглеждат и селектират от експертни комисии, които включват представител  на Регионалния музей, посочен от Областния управител краевед, както и експерт от ИЕФЕМ-БАН. Тези комисии осъществят първична селекция на кандидатурите и предлагат по една кандидатура, независимо от коя сфера, от област за окончателната селекция. Първичната селекция приключва до ..................г. След първичната селекция всички постъпили досиета, които не продължават към вторична селекция, постъпват за съхранение в Националния център за нематериално културно наследство
4. Избраните след първичната селекция 28 елемента се представят на официалната страница на Министерство на културата, както и при възможност на страниците на съответните областни администрации.
5. Национална комисия от експерти във всички сфери на НКН и с участието на представител на Министерство на културата (която работи от ............. до ............... г.) обсъжда 28-те областни кандидатури и прави аргументирано предложение до Националния съвет за нематериално културно наследство, който след обсъждане излъчва до 5 кандидатури до ...................... г.
6. Номинираните от Националния съвет кандидатури по системата Живи човешки съкровища - България се утвърждават от Министъра на културата и се обявяват официално на 24 юни.
7. Кандидатурите по Живи човешки съкровища - България могат да бъдат в две форми:
а) индивидуални – човек, който притежава високо равнище на традиционни знания и умения в някоя от областите на НКН;
б) колективни – група от лица, които съвместно притежават традиционни знания и умения (например в областта на обредността, на изпълнителското изкуство или традиционните занаяти); групи, които включват личността на даден ръководител и създадената от него група, като всички се явяват особено важни носители на изискваните познания и умения в определена област на нематериалното културно наследство, в която приносът на групата е по-значим от ролята на отделната личност.
8. Всички кандидатури трябва да се изготвят със съгласието и в тясно сътрудничество с носителите на съответните културни традиции.


- Критерии за номинация
1. Предлаганите кандидатури могат да обхващат всяка една от сферите на нематериалното културно наследство, съгласно регионалните листи на Националния регистър „Живи човешки съкровища – България”:  http://www.treasures-bulgaria.com/
а) традиционни обреди и празници;
б) традиционно пеене и свирене;
в) традиционно танцуване и традиционни детски игри;
г) традиционно разказване;
д) традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци.
е) традиционна медицина

Забележка: За .......... г. кандидатури по раздел Традиционна медицина и подраздел Поминъци няма да се подават и разглеждат.

2. Кандидатурите са свързани със знания, умения и дейности, вписани в регионалните листи на Националния регистър „Живи човешки съкровища – България”.
3. Предлаганите личности/групи трябва да отговарят на следните условия:
а) висша степен на владеене на традиционните знания, умения и дейности;
б) съпричастност на личността/групата към нематериалното културно наследство;
в) възможност за усъвършенстване на притежаваните знания и умения;
г) желание и способност за предаване на тези знания и умения на младите хора.
4. Със своята дейност кандидатурите допринасят за видимостта на нематериалното културното наследство, за осъзнаване на неговата значимост и диалогичност и са свидетелство за човешката креативност.
5. Кандидатурите са плод на изразено свободно съгласие и загриженост за съхранението на уменията/ знанията от страна на общността или групата.

 

 


 

Критерии за номиниране на „Живи човешки съкровища – България”


Типов формуляр на кандидатура


Ръководство за попълване на типов формуляр на кандидатура