Регистър на НКН

Живи човешки съкровища България

За редица народи нематериалното културно наследство е основен извор на идентичност и е значимо свързано с тяхната история. За съжаление обаче голямо количество културни изяви като музиката, танца, словото, обредите, съборите или традиционните културни умения са застрашени от изчезване. От една страна съществено участие в този процес има активното налагане на една глобализирана международна култура,

Методика и указания

В настоящия раздел можете да се запознаете с действащата към момента методика и указания, двързани с попълването на Националната листа. Същите са разработени от екип от учени към ИЕФЕМ при БАН   Определение „Живите човешки съкровища” са хора, които притежават необходимите познания и умения на най-високо ниво, за да интерпретират или създават специфични елементи от нематериалното

Наредба за водене регистъра на НКН

Наредба № 1 от 8 май 2013 г. за водене на Регистъра на нематериалното културно наследство на Република България В сила от 18.05.2013 г. Издадена от Министерството на културата Обн. ДВ. бр.45 от 18 Май 2013г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. С тази наредба се определя редът за водене от Министерството на културата на регистъра на нематериалното културно наследство на Република България. Чл. 2.